Nguyễn Bảo Ngọc

Lớp 11A2
Học sinh giỏi cấp trường

Điểm tổng: 9.3

097.817.9237